نام: زهرا

نام خانوادگی: اسدی انزابی

نام پدر: حبیب اله

شماره شناسنامه: 97071

محل صدور: اردبیل

تاریخ تولد: 01/06/1345

تاریخ شهادت: 21/12/66

شغل: دانش آموز

سن در هنگام شهادت: 21سال

محل شهادت: اردبیل - اردبیل

حادثه منجر به شهادت: حوادث مربوط

 

مختصری اززندگینامه وخاطرات

شهیده زهرااسدی

 

سرتاسرکوچه را چراغانی کرده بودند.شب از روشنایی چراغ ها مثل روزشده بود.نقل وشیرینی وشکلات پخش می کردند.مردم محلۀ اصغریه اردبیل، نیمۀ شعبان را جشن گرفته بودند.

  دردزایمان به جان خاتمه افتاد.تا همسرش از راه رسید،دخترش به دنیا آمده بود.کودک دریک پوشش به دینا آمده بود.قدیمی ترها وقتی نوزادی درکیسه ب دنیا می آمد،آن را نشانۀ الهی می دانستند.می گفتند نشان کرده است.

برای او هم همین راگفتند.گفتند ان شاء الله دختری مؤمن ومحجبه شود.نیمه شعبان 1349 هجری شمسی بود.هم زمانی تولد او با روزتولد حضرت مهدی(عج) سروروشادی خانواده را بیشترکرده بود.اسمش را زهرا گذاشتند. پدرزهرا قهوه خانه داشت.زهرا دوبرادر ویک خواهرداشت؛یوسف،رضا وثریا. مادرزهرا بافندۀ ماهری بود.لباس زمستانی می بافت؛بدون نقص وشکیل. زمستان سرداردبیل که شروع می شد،علاوه براینکه کرسی وبخاری نفتی را روشن می کردند،باید لباس پشمی هم می پوشیدند.به مادر سفارش ژاکت می دادند.فقط ژاکت نبود؛بلوز،کت،کلاه،جوراب هم می بافت. کنار کرسی می نشست وتند تند می بافت. سالی یکبارپدرهمه شان را می برد خرید.عید به عید هرچه لازم داشتند،می خریدند.لباس ها راقدری بزرگ ترمی خریدند تا سال بعد به تنشان کوچک نشود.زهرا هر بار که لباس نو می خرید،اول می داد ثریا بپوشد.بهش می گفت ((فعلا این را بپوش که نویی اش برود.توی مدرسه مان بچه های فقیرزیادند.گناه دارد من لباس نو بپوشم و آنها حسرت بخوردند.))

 شب که شد زهرا ومادروخواهرش خوابیدند،صبح ساعت ده صدای مهیبی توی فضا پیچید.دیوارها لرزیدند وسقف ها آوارشدند.عاقبت موشکی محلۀ اصغریه را به هم ریخت؛این شد سهم این محله ازجنگ. پدر رفته بود سرکار.خبررا که شنید،حیران وسرگردان برگشت خانه، خانه ای نمانده بود.شده بود تلی ازخاک.همه اش دود بود وآتش وخاک.هرگوشه ای را که نگاه می کرد،کسی برسرش می کوبید وشیون می کرد. نشست روی زمین ومشت مشت خاک برسرش ریخت.تا اوبرسد،زن وبچه هایش را برده بودند بیمارستان.آدرس بیمارستان را گرفت ورفت آنجا.خانواده زخمی شده بودند وپدر سراغ زهرا را گرفت ولی در21 اسفندماه1366  به شهادت رسید.